Limited-Liability-Partnership-LLP-Registration-Services-in-India-1024x681Обща гражданска отговорност


Застраховка ‘‘Обща Гражданска отговорност“ е застраховка, която осигурява защита за физически и юридически лица с покритие на рискове за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод извършване на дейността на застрахования. Това може да бъде също и дейността на негова отделна структура, разходи по защита на застрахования, експертни и свидетелски разходи и такива, направени за ограничаване на вредите.
Също така съществуват и няколко вида клаузи:

 • Клауза А – отговорност на работодателя
 • Клауза Б – отговорност на продукта
 • Клауза В – отговорност на наемателите

Професионални отговорностиПрофесионални отговорности


Това са застраховки предназначени за лица практикуващи своята професионална дейност, като ги защитава от съдебни искове от техни клиенти,пациенти и трети лица, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия. Част от застраховките са задължителни по закон или наредба. Видовете на тези застраховки са както следва:

 • Професионална отговорност на адвокати
 • Професионална отговорност на нотариуси
 • Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
 • Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия
 • Професионална отговорност за клинични изпитвания
 • Професионална отговорност на туроператори
 • Професионална отговорност на хотелиери и ресторантьори
 • Професионална отговорност на застрахователни посредници  (брокери/агенти)
 • Професионална отговорност на лицата, извършващи охранителна дейност
 • Професионална отговорност на регистрирани одитори
 • Отговорност на строителя
 • Отговорност на проектанта
 • Отговорност на лицето, упражняващо технически контрол по част ‘‘Конструктивна‘‘
 • Отговорност на консултанта и лицето, упражняващо строителен надзор
 • Отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект
 • Други

Застраховка употреба оръжиеГражданска отговорност при употреба на огнестрелно оръжие


Тази застраховка е предназначена за отговорността от настъпването на имуществени и неимуществени вреди, в резултат на използването на оръжие от застрахованото лице или негови служители, във връзка с дейности, разрешени от закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Тя се предлага на:

 • Осъществяващите охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие фирми или еднолични търговци
 • Фирми, чиито служители използват оръжие за охрана
 • Физически лица притежаващи оръжие за самоотбрана
 • Други организации и лица, които притежават и използват огнестрелно оръжие за ловни и спортни цели