Злополуката е всяко внезапно, неочаквано и необичайно събитие, настъпило не по волята на застрахованото лице, в срока на действие на застраховката.Това могат да бъдат физически и юридически лица, български и чуждестранни граждани на възраст от 16 до 70 години.
Покритите рискове при злополука са смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност.

Видове Злополуки:

 • Злополука
 • Злополука – Мото курс
 • Злополука – Спортисти, треньори и обслужващ персонал
 • Злополука – Учащи и преподаватели в начални, среди и висши учебни заведения
 • Злополука – Лица упражняващи планински туризъм и спортове.

Всички български и чуждестранни граждани индивидуално или групово могат да се възползват от застраховка ‘‘Помощ при Пътуване‘‘ за времето на пътуване извън територията на Република България.Чрез тази застраховка Вие осигурявате необходимата помощ и финансови средства за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.Основното покритие тук са медицинските разноски и разходи за репатриране вследствие на акутно заболяване и злополука.
Допълнително покритие тук са:

 •  смърт или трайна загуба на трудоспособност при злополука
 •  отговорност към трети лица/Правна помощ
 •  разходи по невъзстановими депозити към туроператори или турагенти
 •  разходи при загуба, кражба или унищожаване на багаж
 •  разходи при закъснение на личен багаж

Капитал Инс предлага на клиентите си следните преимуществата по този вид застраховка:

 •  избираема застрахователна сума, срок на застраховката и покрития
 •  конкурентни цени
 •  специални отстъпки при групови и семейни застраховки
 • перфектно обслужване на застраховката от престижна международна Асистанс компания

Тази застраховка е задължителна за собствениците и водачите на МПС, предназначени за обществен превоз на пътници.Видовете средства за обществен транспорт, за които е задължителна са:

 • релсови, тролейбуси и автобуси, таксита, въжени линии и влекове, морски и други плавателни съдове и въздухоплавателни средства.

При минимална застрахователна сума за пътник 20 000 лева покритите рискове са :

 • Смърт
 • Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука

Валидността на застраховката е за територията на Република България.

Доброволна застраховка ‘‘Злополука‘‘ предвижда да се изплатят обезщетения на лица намиращи се в МПС претърпяло ПТП/пътно – транспортно произшествие/, в следствие на което са получили телесни увреждания или смърт.Всички места/обявени в регистрационните документи/ в МПС-то се застраховат, включително и това на водача.Всички лица намиращи се в автомобила по време на ПТП се считат застраховани. В случай че в момента на злополуката застрахованите места са по-малко от броя на пътуващите в застрахованото МПС, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила.Рисковете, които се покриват са смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополуката.По желание на застраховащия може да се сключи и допълнително покритие, което важи за:

 • временна загуба на работоспособност вследствие на злополука
 • медицински разноски вследствие на злополука.

Не е възможно сключването застраховка само за допълнително покритие.

Застраховка ‘‘Трудова Злополука‘‘ е изцяло съобразена с Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска ‘‘Трудова Злополука‘‘. Тук обект на застраховане са работници и/или служители извършващи работа в основната и допълнителна дейност на фирма (предприятие), принадлежащи към икономическа дейност с трудова злополука. Застраховката се сключва от работодателя за всички негови служители и работници на рискови длъжности. Възможно е и застраховането на служители и работници не подлежащи на задължително застраховане за риск ‘‘Трудова Злополука‘‘, но по преценка на работодателя.
Полицата осигурява покритие срещу рискове:

 • смърт в резултат на трудова злополука
 • трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука
 • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука

Застрахователната сума и нейният размер за всяко застраховано лице е равна на седем пъти размера на годишната му брутна заплата, като заплатата се изчислява на база размера й за последните 12 месеца преди сключване на полицата. Срокът на тази застраховка не може да бъде по дълъг от една година или по-малък от един месец, като валидността и е за събития настъпили на територията на Република България и класифицирани като трудова злополука по ‘‘Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки‘‘.

От тази застраховка могат да се възползват всички чуждестранни граждани, които пребивават краткосрочно или дългосрочно на територията на Република България.Покритието на застраховката са медицинските разноски и разходи за репатриране вследствие на акутно заболяване и злополука при застрахователна сума за едно лице 60 000лв.